Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
wtorek, 05 grudnia 2023

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow Tadeusz_Wysocki
15:20:38 - 05.12.2023
arrow Skrzypczak_Bogumiła
15:20:38 - 05.12.2023
arrow kronerhalina
15:19:26 - 05.12.2023
arrow puszek
15:19:22 - 05.12.2023
arrow taadek61
15:18:27 - 05.12.2023
arrow arekj
15:18:11 - 05.12.2023
arrow Zygmunt_Tomasz
15:18:00 - 05.12.2023
arrow Marcin_Dobrzyński
15:16:50 - 05.12.2023
arrow Jerzy_Kazieczko
15:15:38 - 05.12.2023
arrow Krystian_Kucharski
15:15:36 - 05.12.2023
arrow ADrazyk
15:14:33 - 05.12.2023
arrow zbigsob
15:12:47 - 05.12.2023
arrow alexander_macias
15:12:45 - 05.12.2023
arrow Marek_m1984
15:11:10 - 05.12.2023
arrow Jarosław_Zapała
15:10:51 - 05.12.2023
arrow mwpch
15:09:34 - 05.12.2023
arrow Hrodebert
15:09:28 - 05.12.2023
arrow Elkana
15:08:58 - 05.12.2023
arrow MK2023
15:08:18 - 05.12.2023
arrow przemko20161
15:04:53 - 05.12.2023
arrow bakkarolina
15:04:52 - 05.12.2023
arrow Jerzy_Banach
15:04:34 - 05.12.2023
arrow staku
15:04:01 - 05.12.2023
arrow Gocha_D
15:02:54 - 05.12.2023
arrow OliwierK
15:02:52 - 05.12.2023
arrow wczele
15:02:42 - 05.12.2023
arrow PatŻaba1996
14:58:57 - 05.12.2023
arrow Czupryna01
14:58:51 - 05.12.2023
arrow Krystyna_Rykowska
14:57:54 - 05.12.2023
arrow Małgorzata_Kulwieć
14:57:41 - 05.12.2023
Członkowie i sympatycy

Statut

Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest miasto Warszawa.

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a dla właściwego realizowania swych celów może prowadzić działalność poza jej granicami.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i federacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 5

Towarzystwo ma prawo wydawania legitymacji, ustanawiania i przyznawania odznak.

II. Cele i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. popularyzacja wiedzy genealogicznej,
 2. inicjowanie badań genealogicznych,
 3. działalność edukacyjna,
 4. współudział Towarzystwa w inicjowanych przez Unię Europejską, jednostki organizacji rządowych i samorządowych akcjach i programach skierowanych do organizacji pozarządowych,

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele, poprzez:

 1. rejestrowanie, dokumentowanie i otaczanie opieką archiwaliów i materiałów genealogicznych jako świadectw kultury narodowej,
 2. organizowanie prelekcji i seminariów genealogicznych,
 3. wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,
 4. upowszechnianie wśród Polonii genealogii jako elementu więzi z krajem,
 5. współpracę z organizacjami, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  1. zwyczajnych,
  2. honorowych,
  3. wspierających,

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która wyraziła w deklaracji gotowość realizacji celów Towarzystwa.
 2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić
  1. pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,
  2. małoletni w wieku 16 – 18 lat,
  3. małoletni poniżej 16 lat posiadający zgodę ustawowych przedstawicieli.
 3. Do towarzystwa mogą wstępować cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 10

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie osobom, które położyły wybitne zasługi dla polskiej genealogii.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast są zwolnieni z płacenia składek.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja która dla poparcia działalności Towarzystwa zadeklarowała pomoc dla Towarzystwa.
 2. Członek wspierający - osoba prawna , instytucja lub organizacja działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
 2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:
   1. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa wg przyjętych zasad,
   2. podejmować inicjatywy zgodnie z celami Towarzystwa oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,
   3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

§ 13

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

 1. branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. terminowe opłacanie składki członkowskiej.

§ 14

 1. Członkostwo traci się przez:
   1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa, po uprzednim rozliczeniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa,
   2. wykluczenie przez Zarząd z powodu:
     1. - nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku,
     2. - nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
   3. wykluczenie przez orzeczenie Sądu Koleżeńskiego z powodu:
     1. - działalności na szkodę Towarzystwa,
     2. - popełnienia czynu godzącego w dobre imię Towarzystwa,
   4. śmierć osoby fizycznej,
   5. wygaśnięcie osobowości prawnej członka wspierającego
 2. Osobie wykluczonej z Towarzystwa przez Zarząd lub orzeczenie Sadu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji Zarządu lub Sądu Koleżeńskiego. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

IV. Władze Towarzystwa

§ 15

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
   1. Walne Zgromadzenie,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna,
   4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
 3. Władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walne Zgromadzenie na miejsce wygasłych mandatów.

§ 16

 1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania,
 2. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 3. Głosowanie tajne odbywa się za zgodą 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

V. Walne Zgromadzenie

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wszystkich członkom Towarzystwa.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z głosem doradczym:
   1. członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
   2. osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 18

 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
   3. na wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 30 dni przed terminem
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie później niż 19 dni przed terminem.
 3. Członkowie Towarzystwa, w liczbie, co najmniej 3, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 10 dni przed jego terminem na ręce Zarządu.
 4. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 20

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
   2. wybór Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
   3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu,
   5. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
   6. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
   7. rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych z Towarzystwa,
   8. ustalanie budżetu Towarzystwa,
   9. uchwalanie Statutu i jego zmian,
   10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych.

VI. Zarząd

§ 21

W skład Zarządu poza Prezesem wybranym w odrębnym głosowaniu wchodzi od 2 do 6 członków. Liczebność Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.

Zarząd wybiera ze swojego składu Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza z możliwością łączenia funkcji.

§ 22

W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przejmuje jeden z członków zarządu, wybrany przez Zarząd do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu,
 5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
 6. skreślanie z listy członków,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 8. zatrudnianie pracowników etatowych,
 9. przygotowywanie budżetu i jego realizacja,
 10. podejmowanie decyzji w sprawach zaciągania zobowiązań,
 11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 12. podejmowania decyzji w sprawie zawierania umów.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
 3. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

VIII. Sąd koleżeński

§ 27

 1. Sąd koleżeński rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
 2. Sąd koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Sądu koleżeńskiego ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
   1. upomnienie,
   2. nagana,
   3. wykluczenie z Towarzystwa
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

IX. Majątek Towarzystwa

§ 28

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i wartości niematerialno-prawne.

§ 29

Na fundusze składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
 2. subwencje, dotacje i darowizny,
 3. dochody z majątku Towarzystwa,
 4. zbiórki publiczne.

§ 30

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

X. Zmiany w Statucie i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31

Uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych.

§ 32

Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Statut w powyższym brzmieniu uchwalono na Nadzwyczajnym Walym Zgromadzeniu dnia 9.09.2006r. w Warszawie

donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.219818 sekund(y)