Genealodzy.PL Genealogia

Fotografie, Galerie zdjęć, Jak fotografować dokumenty - Fotografie we Lwowie do roku 1939 (Wykaz zak. foto)

Albertinio - 13-11-2014 - 22:21
Temat postu: Fotografie we Lwowie do roku 1939 (Wykaz zak. foto)
Witam serdecznie.
Postanowiłem założyć nowy temat ponieważ sam miałem rodzinę na dzisiejszej Ukrainie. Po rodzinie i opowiadaniach zostały pamiątki w postaci fotografii. Są to fotografie wykonane we Lwowie. Zacząłem się interesować szczegółowo i badać temat fotografów, którzy mieli studia do 1939 roku we Lwowie oraz ich pracy. Po długich szukaniach przedstawiam listę autorstwa TATIANA DANECKA (okres 1839-ok. 1885 r.) ADAM SOBOTA związaną z Ważniejszymi osobami i firmami związanymi z fotografią we Lwowie, w porządku alfabetycznym:

KMSF — Klub Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie
LTF — Lwowskie Towarzystwo Fotograficzne
TKF - Technickie Kolo Fotografów
„ADELA" — zakład prowadzony przez Roberta Schallera od ok. 1890 przy ul. Kopernika 8, od ok. 1900 w Pasażu Mikolascha.
APISDORF M. właściciel zakładu „Helios" (Kopernika 28 i Sykstuska), ok. 1900-1914.
APPEL MARCIN właściciel zakładu „Flora" (pl. Maryacki) pocz. XX w. oraz „Rembrandt" (Pasaż Hausmana), również po 1920 r.
ARGON wytwórnia chemikalii fot., działająca w 1929 r.
BAHRYNOWICZ T. właściciel zakładu, ul. Jagiellońska 24, w latach ok. 1865-1914 (okresowo wspólnie z B. Stetkiewiczem). Ok. 1900 również zakład w Czerniowcach. Udział w wielu wystawach; fot. teatralne dla prasy.
BALICKI ALEKSANDER ur. 1912 Lwów. Studia na Politechnice Lwowskiej. Członek LTF od 1935 r. Mieszka w Bytomiu.
BALICKI ALEKSY prof., współzałożyciel Ukraińskie¬go Towarzystwa Fotograficznego we Lwowie XI. 1930 r.
BARĄCZ TADEUSZ 1849-1905. Studiował rzeźbę w Krakowie, Monachium i we Włoszech. W r. 1875 wrócił do Lwowa i otworzył pracownie^ która stała się ośrodkiem życia kulturalnego Lwowa. Wykonał projekt pomnika Sobieskiego we Lwowie (zrealizowany 1897). Był współzałożycielem i członkiem Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej.
BEDNARCZUK WŁADYSŁAW ur. 1904 we Lwowie, zm. 1944 we Lwowie. Terminował w zakładach fot. Lwowa, w r. 1937 otworzył własny pn. „Pracownia wartościowej podobizny". Członek LTF; udział z sukcesami w wielu wy¬stawach, eksperymenty z własną techniką „fotorytu". W r. 1936 zorganizował we Lwowie „I wystawę fotografii robotniczej".
BENESZ WŁADYSŁAW - właściciel zakładu ul. Akademicka 14, od ok. 1905 do co najmniej lat 1920-tych.
BERGER WIKTOR - od r. 1892 prowadził we Lwowie ul. Akademicka 8 skład aparatów i przyborów fot. W r. 1894 wydał podręcznik fotografii.
BERGTRAUN M. właściciel zakładu fot. ul. Jagiellońska 15 w latach ok. 1880-1900. Później przeniósł się do Krakowa.
BIELSKI HENRYK - współzałożyciel „Technickiego Koła Fotografów" na Politechnice Lw. w 1931 i je¬go pierwszy prezes.
BIENIAWSKI ZBIGNIEW ur. 1899 we Lwowie, zm. 1963 we Francji. W czasie I wojny świat, w Akademii Wojskowej w Wiedniu (lotnictwo) potem studiował architekturę na Politechnice Lw. Uczeń i asystent Mikolascha w Zakładzie Foto¬grafii 1924-27; studiował też aerofotogrametrię. Do 1939 r. był wykładowcą w szkole lotniczej w Dęblinie. W czasie II wojny św. dowodził eskadrą lotniczą we Francji, później był wykładowcą w Anglii dla RAF-u. Po woj¬nie pracował w Anglii jako architekt. Był członkiem LTF (1925-27 w zarządzie), wystawiał wiele prac w technikach specjalnych.
BIERNAT JAN — ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Lw. i od ok. 1935 r. był asystentem W. Romera w Instytucie Fotografii, gdzie zajmował się pracą naukową.
BŁACHOWSKI L. właściciel zakładu fot. ul. Pańska (Kręcone Stupy) 504, od ok. 1865 do ok. 1900. Okresowo prowadził zakład przy ul. 3 Maja 7 wspólnie z Trzemeskim.
BŁAŻYŃSKI ALEKSANDER członek KMSF ok. 1900, z Trembowli.
BOGDANOWICZ ANTONI - 1824-1886. Działacz społ. i kupiec sprzedający fot. w swoim „składzie papierów" we Lwowie.
BOGUSZ — autor fot. zamieszczanych m. in. w „Tygodniku Ilustrowanym" ok. 1870 r.
BORKOWICZ - fotograf działający we Lwowie do 1862 r„ potem w Krakowie.
BORZEMSKI WŁADYSŁAW od r. 1901 właściciel sklepu fot., ul. Teatralna 7 (Rutkowskiego) w latach 1930-tych w spółce z St. Barwikiem „Foto¬grafia i radio". Wydawał broszury fotograficzne oraz „Miesięcznik fotograficzny" 1907-1911 i 1924-1931.
BRAND BERNHARD działał jako fot. od ok. 1860, wraz z Józefem Ederem prowadził „zakład malarsko-fotograficzny" w Hotelu Angielskim.
BRODKOWSKI EDMUND od ok. 1900 r. sprzedawał aparaty fot. przy pl. Halickim 4, w tym własnego wyrobu, za które dostał medal na wy¬stawie w Wieliczce 1903 r. Wydał „Gazetę Fotograficzną" i podręcznik dla amatorów w 1904 r. Również fotografował (wyróżnienie na wyst. LTF 1903 r.).
BROKL KAZIMIERZ fotograf, wyróżniony na wystawie LTF w 1903 r; srebrny medal a wystawie w Wieliczce w 1903 r.
BRODOWICZ ADAM - uczeń H. Mikolascha na Politechnice Lwowskiej, później asystent w Instytucie Fotografii. Pochodził z Jarosławia, dokąd wró¬cił po 1930 roku.
BRZEZIŃSKI ROMAN inżynier, właściciel zakładu re¬produkcyjnego i cynkograficznego. Czynny członek LTF, w latach 1907-1910 redaktor odpowiedzialny „Miesięcznika Fotograficzne¬go". Zginął w czasie I wojny światowej.
BUJAK JAN inżynier, prowadził od 1909 r. sklep z przy¬borami fotograficznymi oraz laboratorium dla prac amatorskich we Lwowie. Był konstruktorem sprzętu fotograficznego, m. in. pierw¬szych pionowych powiększalników. Od 1909 r, członek LTF. W roku 1925 wydał podręcznik H. Mikolascha „Moja technika olejna i bromolejna"; w roku 1932 „Moją technikę gumową" tegoż autora. W roku 1936 zakłada Fabrykę przyrządów mierniczych" we Lwowie. Po ll-giej wojnie światowej prowadził przez kilka lat w Katowicach firmę „Jan Bujak".
CHARKIEWICZ ADAM - fotoamator ze Lwowa. Brązowy medal na wystawie w Wieliczce w 1903 roku; jego prace znalazły się w Albumie Fotografów Polskich, wydanym w 1905 r.
CZACZKOWSKI JÓZEF lekarz dermatolog. Brał udział w pracach LTF w latach 1909-1911, w tym samym czasie wystawiał swoje prace. Interesowała go obok techniki gumowej przede wszystkim fotografia barwna. Zmarł w okresie ll-giej wojny światowej.
LUDWIG DAVID ur. 1856 we Wrocławiu, zm. 1930 w Berlinie. Oficer austriacki, członek Wiedeńskiego Klubu Amatorów Fotografii. Od 1899 kilka lat przebywał we Lwowie uczestnicząc w pracach KMSF. Ukończył też Wyższą Szkołę Graficzną we Wiedniu i był autorem popularnych podręczników fotografii. W roku 1901 sprowadził do Lwowa wystawę wiedeńskiego Kamera-Klubu. W latach 1903 i 1904 należy do jury dorocznych wystaw lwowskich. Od 1903 honorowy członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego.
DERDACKI H. - członek KMSF (w latach 1898-1899 jego bibliotekarz).
DEYCZAKOWSKI FRANCISZEK około roku 1895 członek KMSF we Lwowie.
DIAMAND WANDA członek LTF. W latach 1930-tych prowadziła atelier fotograficzne (przy ulicy Mikołajskiego 11 ml), które stało się miejscem spotkań artystycznych.
DMOCHOWSKI STEFAN współzałożyciel „Ukraińskiego Towarzystwa Fotograficznego" we Lwowie (XI. 1930 r.).
DOBRZYŃSKI FRANCISZEK - autor kilku tekstów na temat fotografii: „Rozprawa o fotografowaniu niewidzialnych przedmiotów" (ok. 1890), „Obraz na płycie czułej i jego własności" (1897); sekretarz „Kroniki Fotograficznej" w latach 1898-99; przewodniczący KMSF we Lwowie (od 19.1.1898 r.).
DRACKI HENRYK członek-założyciel lwowskiego KMSF, od 1895 instruktor w KMSF. Fotografował od 1858 roku.
DREXLER IGNACY (1868-1930), architekt i urbanista, profesor Politechniki Lwowskiej, krytyk sztuki i eseista. W 1908 wydał własnym nakładem przełożoną przez siebie pracę Maxa Klingera „Malarstwo i rysunek". Interesował się foto¬grafią artystyczną, pisał artykuły o fotografii do prasy lwowskiej. Członek jury wystaw foto¬graficznych.
DUDRYK MAKSYMILIAN inżynier, członek LTF. Wyróżniony na wystawie w Wieliczce (1903). Po l-szej wojnie światowej referent turystyki na województwo Lwowskie (w Min. Robót Publicznych). Organizator „Wystawy Krajobrazu Polskiego" we Lwowie (1926 r.).
DUTKIEWICZ JULIAN właściciel zakładu fotograficznego w Kołomyji, w latach 1880-tych we Lwowie.
EBERMAN LUDWIK profesor Politechniki Lwowskiej, członek KMSF. W 1905 roku pokazywał foto¬grafie z Borneo.
ELB B. prowadził atelier fotograficzne we Lwowie na pocz. XX w.
EDER JÓZEF działał we Lwowie od 1861 roku. Prowadził zakład malarsko-fotograficzny wspólnie z Bernardem Brandem (ok. 1863-1865) w Hotelu Angielskim. Od 1865 prowadził samodzielny zakład, pod własnym nazwiskiem we Lwo¬wie i dwie filie: w Jassach i Stanisławowie. Brał udział w kilku wystawach (Lwów 1877, Wiedeń 1873 i1878) zdobywając medale i wy¬różnienia. Wydał kilka albumów fotograficznych z widokami Przemyśla, Krakowa, Rzeszo¬wa oraz wszystkimi stacjami kolei krakowsko-lwowskiej. Ostatnie zachowane fotografie pochodzą z ok. 1882 roku.
EDER RUDOLF prowadził zakład przy ul. Kręcone Słupy 504, przejęty po Karolu Pflegerze w latach 60-tych XIX wieku. Zachowały się fotografie R. Edera przedstawiające znane miejscowości uzdrowiskowe (Iwonicz Zdrój, Szczawnica, Krynica, Rabka) wykonane w latach 1861-1876.
ETTELES BERNARD prowadził studio fotograficzne na Łyczakowie (obok szkoły podstawowej Św. Anny), około roku 1890. Kolejne adresy: ul. Grudecka 25 i ul. Zygmuntowska 17.
RECHTNER B. prowadził zakład fotograficzny przy Jagiellońskiej 15 około roku 1905.
FEIGEL LUDWIK w latach 1898-1899 redaktor odpowiedzialny „Kroniki Fotograficznej".
FEJA EDWARD fotograf, prowadził zakład przy placu Marjackim 16. Działał w latach 60-tych XIX wieku.
FEIGL patrz: Hamel i Feigl.
FELDMAN ARTUR — fotograf, wyróżniony na wystawie LTF w 1903, zdobywca złotego medalu na wystawie w Wieliczce (1903). Prace publikowane w Albumie Fotografów Polskich (1905).
„FLORA" alelier fotograficzne przy placu Marjackim 6 i 7. Właścicielem był Marcin Appel (początek XX wieku).
FREUND AUGUST (1835-1892). Studiował farmację i chemię na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1856-60. W latach 1861-1869 był nauczycielem w Tarnopolu, gdzie prowadził też zakład fotograficzny. Od r. 1872 był profesorem na wydziale chemii Akademii Technicznej we Lwowie.
FRIEDRICH A. autor fotografii zamków polskich (m. in. w Gołogórach, 1895 r.). Od ok. 1895 członek KMSF we Lwowie.
GLOISNER J. doktor medycyny, prof. historii naturalnej i fizyki Uniwersytetu Lwowskiego. W oparciu o podane w prasie informacje skonstruował aparat Daguerre'a i jako pierwszy we Lwowie wykonał w r. 1839 dagerotypy, prezentowane w księgarni Winiarza i Wilda.
GOLDBERG M. prowadził zakład przy ulicy Jagiellońskiej 11. Czynny w latach 80-tych i 90-tych XIX wieku.
GOLDHAMER ZYGMUNT - fotograf zawodowy ze Lwowa. Udział w wystawie krakowskiej (1902 rok).
GOŁĘBIOWSKI J. Ż. zakład przy ulicy Pojezuickiej 136 2/4, powstaje przed 1865 rokiem, działa jesz¬cze po 1870.
GOSTYŃSKA WŁ. - fotograf ze Lwowa. Publikowana w Albumie Fotografów Polskich (1905 r.) (przypuszczalnie Gostyńska Władysława (1858-1934), artystka-rzeźbiarka, profesor Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego we Lwowie).
GROER FRANCISZEK (1887-1965) profesor, od 1919 kierownik Katedry Pediatrii na Uniwersytecie we Lwowie, którą kierował do 1939 roku. Od 1948 profesor Śląskiej Akademii Medycznej. W latach 1951-1961 dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Fotografią zainteresował się przed 1910 rokiem. Brał udział w wystawach fotografii artystycznej. W latach 1938-39 członek Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od roku 1 954 członek ZPAF.
HAGEDUS M. zakład przy ulicy Kopernika 8 (ok. 1905 r.).
HALBRICHT A. członek KMSF, udział w wystawie Lwowskiej (1894).
HAMEL i FEIGL skład aparatów i przyborów fotograficz^nych, (ulica Sykstuska Cool. Istniał od 1892 roku do ok. 1905. Prowadzili bezpłatną ciemnię dla amatorów, wydali podręcznik „Krótki przewodnik sztuki fotografowania dla miłośników" (1895).
„HELIOS" patrz: Apisdorf.
HENNER B. Zakład we Lwowie przy ulicy Koralnickiej 4, powstaje przed 1873 rokiem, działa do ok. 1914. Filia w Przemyślu (Rynek). Udział w wystawie wiedeńskiej (1873) i Krajowej Wystawie Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie (1877).
HENNER JÓZEF prowadził zakład przy ulicy Akademic¬kiej 18, od ok. 1870 roku do ok. 1900. Zakład przejmuje ok. 1905 r. N. Lissa, (Około roku 1900 pojawiają się fotografie z odpisem M. L. HENNER — brak jednak bliższych danych dotyczących tego fotografa).
HOSZOWSKI MIECZYSŁAW urzędnik Izby Skarbowej we Lwowie, w latach 1909-1939 członek zarządu LTF; od 1926 członek honorowy LTF. Po ll-giej wojnie światowej we Wrocławiu.
HOSZOWSKA ZOFIA prowadziła zakład przy ulicy Mayera 9, działający w latach (około) 1870-1890. Brała udział w wystawie wiedeńskiej 11873)."
HUBER RUDOLF - ur. 1875 w Grybowie; zm. 1942 we Lwowie członek LTF w latach 1903-1939, wybitny portrecista. W roku 1905 żeni się z Zofią Trzemeską, właścicielką zakładu foto¬graficznego we Lwowie. Do 1935 roku prowadzą zakład wspólnie (Lwów, ulica Romanowi-cza 11). Był autorem „Elementarzyka foto¬graficznego", drukowanego w „Cenniku Nowości" (1905, wyd. Borzemskiego). Jego prace znalazły się w „Albumie Fotografów Polskich" (1905).
HUBER ZOFIA ur. 1872 we Lwowie, zm. 1935 we Lwowie; córka Edwarda Trzemeskiego, właściciela zakładu we Lwowie, który po śmierci ojca prowadziła wspólnie z mężem — Rudolfem Huberem. Była członkiem LTF, brała udział w wystawach krajowych i zagranicznych.
HUBERÓWNA ZOFIA córka Zofii i Rudolfa; po śmierci matki w 1935 roku prowadziła wraz z ojcem zakład fotograficzny (ulica Fredry 6).
JAHUDKAJ0ZEF (1864-1936) był uczniem w zakładzie Józefa Edera; od 1882 pracował w zakładach wiedeńskich) m. in. O. Turkla. W 1893 otwiera własne atelier w Wiedniu. Bierze udział w Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie (1894 r.).
JAROSZYŃSKI STANISŁAW - fotograf, zdobywca złotego medalu na wystawie LTF we Lwowie (1903 r.).
KALINOWSKI-JABŁONOWSKI MARCIN hr. - członek KMSF od 1895 r.
KALINOWSKI WŁADYSŁAW hr. - członek KMSF od 1895 r.
KAMIŃSKI WŁ. prowadził zakład fot. we Lwowie, przy ulicy Pańskiej L. 17 (zakład po L. Błachowskim). Działał około 1885/90 roku.
„KAROLIN" atelier fotograficzno-malarskie. Pasaż Hausmana 4 we Lwowie. Działało ok. 1900.
KAZIMIERSKI S. L. zakład fot. we Lwowie; działał ok. 1880.
KICHNER R. zakład fot. przy ulicy Niższej Karola Ludwika 2; działał w latach 70-tych XIX wieku.
KLAFTEN Z. atelier fot. przy ulicy Jagiellońskiej 11; ok. 1900-1905.
KLEMENSIEWICZ ZENON - autor fotografii dla „Księżnicy Atlas".
KLEMENSIEWICZ ZYGMUNT (1886-1963) profesor fizyki Politechniki Lwowskiej, taternik, prezes Karpackiego Towarzystwa Narciarzy. Swoje fotografie (głównie fot. górska) publikował w„Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego", „Taterniku" i „Wierchach". Zajmował się również fot. barwną.
KOEHLER (Kohler) LUDWIK - art. malarz i fotograf. Pierwszy zakład przy placu Marjackim 3 (ok. 1890-1895), drugi przy ulicy Fredry 7 (do ok. 1906). Brał udział w PWK we Lwowie (1894) — prezentując przyrząd fot. własnego pomysłu.
KOŁODZIEJ MIECZYSŁAW członek zarządu TKF we Lwowie (1934 r.)
KOŁODZIEJ EDWARD brał udział w wystawie LTF (1936), członek TKF.
„KORDYAN" atelier fot.; kolejne adresy to: Łyczakowska 9, Kilińskiego 3 (ok. 1916), Akademicka 14 (pod tym samym adresem mieścił się później zakład Benesza). W zakładzie wykonywano fotografie dla prasy, drukowane m. in. w „Ilustracji Polskiej" (1902) i „Wędrowcu" (1905).
KOZŁO WŁODZIMIERZ współzałożyciel Technickiego' Koła Fotografów (1931), udział i nagroda na wystawie w Przemyślu (1935).
KOZŁOWIECKl C. członek założyciel KMSF (1891), autor artykułu w „Przeglądzie Fotograficznym" na temat fot. niemieckiej (1895).
KRYSTEK TADEUSZ - zajmował się fot. górską; brał udział w wystawie LTF (1937) oraz wystawie „Piękno krajobrazu Polskiego" (1937), gdzie zdobył główną nagrodę.
KRZANOWSKI JAN prowadził zakład we Lwowie, przy ul. Kopernika 8 (ok. 1890) i w Tarnopolu (ul. 33 Maja 30; zakład dzierżawiony od A. Silikiewicza). Współpracował z Wodzińskim.
KRZYSZTOFOWICZ JÓZEF - członek KMSF; udział w wy¬stawie PWK we Lwowie (1894); artykuły w „Przeglądzie Fotograficznym" (1895).
KRZYWOBŁOCKI ALEKSANDER ur. 1901 we Lwowie; zm. 1979 w Krakowie. W r. 1928 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej; w czasie studiów uczęszczał na roczny kurs fotografii, prowadzony przez H. Mikolascha. W r. 1929 był współzałożycielem grupy artystycznej „artes" we Lwowie (1929-1935); wykonuje wówczas serię foto¬montaży inspirowanych surrealizmem. W latach 1928-1939 pracował jako architekt i konserwator zabytków we Lwowie. Od 1946 mieszkał we Wrocławiu, gdzie pracował jako konserwator zabytków. Tworzył również kolejne cykle fotomontaży. Od 1970 był honorowym członkiem ZPAF-u. W roku 1971 przeprowadza się do Krakowa.
KUPIEC BRONISŁAW ur. 1909 w Krakowie, zm. 1970 we Wrocławiu. Studia na Politechnice Lwowskiej, później na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, gdzie uczęszczał również na lektorat fotografii. Od roku 1937 członek LTF i Lwowskiego Klubu Filmowego. Od 1938 pracował w Książnicy Atlas jako referent działu wydawnictw fotograficznych. W czasie ll-giej wojny światowej zorganizował Wydział Fotografii w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego we Lwowie. W roku 1946 przeniósł się do Wrocławia, gdzie pracuje jako dydaktyk i naukowiec (Katedra Fototechniki Politechniki Wrocławskiej, Szkoła Laborantów Technicznych). W roku 1950 tworzy pracownię Dokumentacji Naukowej, Fotograficznej i Filmowej w Akademii Medycznej. W roku 1958 tworzy Międzywydziałowy Zakład Fotografii w PWSSP. Był członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Fotograficznego i ZPAF.
LACHOWSKI STANISŁAW wydawca oraz redaktor pierwszego czasopisma fotograficznego w Polsce — „Przeglądu Fotograficznego" (Lwów 1895). W latach 1898-1899 był redaktorem odpowiedzialnym „Kroniki Fotograficznej". Był członkiem KMSF i LTF. Opublikował szereg artykułów o zastosowaniu fotografii dla celów naukowych.
LANG FERDYNAND prowadził zakład fot. mieszczący się w klasztorze Benedyktynów (lata 60-te XIX wieku).
„LENA" zakład fot. przy ulicy Zielonej 50; działał we Lwowie na pocz. XX wieku.
LENARTOWICZ prowadził fotoplastikon we Lwowie, istniejący od około roku 1880.
LENKIEWICZ ADAM (1888-1941), studiował na Politechnice Lwowskiej na Wydziale Inżynierii i filologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W 1921 zorganizował lwowski oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wybudował i zaadaptował 5 schronisk w Gorganach, pracował w Sekcji Lwowskiej Karpackiego Towarzystwa Narciarskiego. Od 1925 był członkiem LTF; w latach 1927-30 był jego prezesem. Zajmował się również filmem. Od 1930 miał koncesję na prowadzenie kursów fotografii i filmu. Od 1939 do 1941 prowadził punkt usługowy Spółdzielni Fotograficznej we Lwowie.
LEWANDOWSKI właściciel zakładu fot. mieszczącego się na „Zielonym" we Lwowie (II pof. XIX wieku)
LILIEN NORBERT (1869-1940), lekarz chorób dziecięcych, członek zarządu LTF w 1903 r. Na wystawie w Wieliczce w 1903 otrzymał brązo¬wy medal. Interesowały go typy lwowskie, później zajmuje się fotografią pejzażową (wy¬stawiana na wyst. w latach 1925-27)
LISSA N. fotograf ze Lwowa. Początkowo współpracuje z Wybranowskim (zakład przy ulicy Karola Ludwika 3) — ok. 1900. Później prowadzi zakład samodzielnie (ul. Akademicka 1Cool. Brał udział w wystawie fotograficznej we Lwowie (1907) gdzie zdobył złoty medal. Prace Lissy publikowane były m. in. w „Ilustracji Polskiej" i „Wędrowcu"
LUTYK LEON (1902-1971), w 1938 uzyskał dyplom inżyniera na Politechnice Lwowskiej. Był działaczem ruchu ludowego. Od 1932 był prezesem Technickiego Koła Fotografów.
ŁOZIŃSKI WITOLD 1875-1963, fotografią interesował się już w latach 1890-tych. Po maturze studiował chemię na Politechnice Lwowskiej. Od 1896 posiadał własną amatorską pracownię fotograficzną. W 1897 przenosi się do Wiednia gdzie uczęszcza na kursy prowadzone przez dr Edera. Zostaje członkiem „Kamera Klubu" w Wiedniu i Budapeszcie. W 1903 wystawia swoje prace na wystawie w Wieliczce. Po I wojnie światowej przenosi się do Krakowa, a po 1945 do Krosna, gdzie zarobkowo zajmuje się fotografią.
MACIEJKO TADEUSZ ur. 1903 w Gwoźdźcu, zm. 19791 w Gliwicach. Studiował na Politechnice Lw.; działał w Technickim Kole Fotografów i LTF w latach 1930-tych. Od r. 1938 do 1945 zawodowo związany z fotografią na Politechnice Lw., gdzie prowadził pracownię, wykładał, zajmował się filmem. Od r. 1945 mieszkał w Gliwicach. Był członkiem ZPAF.
„MAKART" zakład ul. Gródecka 71 a w pierwszych latach 20 w, Właściciel G. Szajna.
„MARIA" zakład ul. Fredry 7 (filia w Krynicy), na¬grodzony złotym medalem na PWK we Lwowie w 1894; działał do ok. 1902 (ok. r. 1905 działał we Lwowie, ul. Łyczakowska 9 z. „Maryja"
MARK0CKI WŁADYSŁAW ur. 1911 w Nowym Targu. Studiował chemię na Politechnice Lw.; 1934-36 asystent W. Romera; 1936-39 praca w fabryce „Alfa" w Bydgoszczy; od 1946 r. praca w Katedrze Fototechniki Politechniki Wrocławskiej.
„MATEJKO" zakład ul. Karola Ludwika 3, pierwsze lata XX w.
MAZUR DAWID prowadził zakład fot. pl. Maryacki 3 wraz z Roszkiewiczem od ok. 1880, następnie samodzielnie od ok. 1890 przy ul. Pańskiej 5, Piekarskiej 11, pl. Halicki do ok. 1910. Nagrodzony na PWK 1894. Był też Mazur Józef, który prowadził zakład ul. Gródecka 48 (Krótka 2) na przełomie wieków.
MICHALIK BOŻENA - ur. 1907 w Przemyślu. Pracowała jako fotograf we Lwowie, od r. 1935 będąc członkiem LTF. Od r. 1945 mieszka we Wrocławiu, działając jako nauczyciel fot. i artysta; od r. 1950 członek ZPAF.
MIECZKOWSKI PIOTR prowadził zakład fot. ul. Pańska 5 w latach ok. 1870-1880
MIERZECKA JANINA ur. 1896 we Lwowie, zm. 1987 w Warszawie. Studiowała we Lwowie filozofię i na kursach artystycznych. W r. 1925 kurs fot. u Mikolascha; następnie prowadziła pracownię fot. i działała w LTF wiele wystawiając i organizując wystawy. W r. 1941 zamieszkała w Warszawie, gdzie w 1947 była współzałożycielem ZPAF. 1949-1970 działała jako fotograf we Wrocławiu. Zajmowała się też historią polskiej fotografii.
MIKOLASCH HENRYK ur. 1872 we Lwowie, zm. 1931 we Lwowie. Studiował chemię i farmację na Uniwersytecie Lwowskim, następnie na ASP w Krakowie. Od r. 1902 udział w wystawach fot., zaliczał się do europejskiej czołówki twór¬ców. 1903-1910 prezes LTF i później wielokrotnie w jego władzach. 1918-1927 prowadził zakład fot. 1921-1931 kierował Zakładem Fotografii Politechniki Lw. W 1905 wydał „Al¬bum Fotografów Polskich", w 1910 r. „Polskie Słownictwo Fotograficzne (wraz z J. Switkowskim) oraz 3 podręczniki. Od r. 1930 był w Kapitule Fotoklubu Polskiego.
MIKOLASCH REGINA fot. amator, członek LTF, na¬grodzona złotym medalem w Wieliczce 1903; żona H. Mikolascha.
MONZ MAREK właściciel zakładu fot. od ok. 1900 r., wykonywał wiele fot. dla prasy prowadząc „Biuro Ilustracyjne". Zasłużył się dla powstania „Stowarzyszenia Przemysłowego Fotografów we Lwowie" (1910). Działał jeszcze ok. 1930.
„NEGA" wytwórnia płyt fotograficznych we Lwowie, Traugutta 11, działała od końca 1931 do pocz. 1933 r.
NEUMAN JAN A. Ur. 1900 we Lwowie, zm. 1941 we Lwowie. Ukończył studia architektoniczne na Politechnice Lw. Uczył się tam fotografii; w r. 1927 został asystentem H. Mikolascha. Został członkiem LTF i brał udział w wystawach. 1930-31 studiował fot. we Wiedniu. Od 1932 mieszkał w Warszawie, gdzie uczył fot., pu¬blikował naukowe artykuły o technice fot., od 1937 r. był redaktorem „Leica w Polsce" i prezesem Związku Polskich Towarzystw Fot. We wrześniu 1939 wrócił do Lwowa, gdzie do czerwca 1941 r. prowadził Zakład Fotografii Politechniki Lwowsiej.
NIKIPOLI M. „fotograf i akwarelista", prowadził zakład
„Stella" we Lwowie ul. 3 Maja 10 od ok. 1890
do pocz. XX w., przy którym również nauczał
fotografii. Na PWK w 1894 r. zakład wyróżniono za tableau osobistości lwowskich.
NOWAKOWSKI S. współzałożyciel KMSF, w zarządzie 1898-1899.
NOWICKI ANTONI współpracownik J. Edera we Lwowie; w r. 1873 wystawił w Wiedniu prace w opracowanej przez siebie barwnej technice „heliochromografii".
OBLAS ALOJZY adwokat lwowski, w latach 1930-tych członek LTF i jego zarządu; prowadził kursy fot., był w redakcji „Przeglądu Fotograficznego".
OLEJNICZAK TADEUSZ rektor 00. Zmartwychwstań¬ców we Lwowie, od r. 1905 członek LTF i okresowo w jego zarządzie.
OLSZEWSKI ZYGMUNT członek LTF, autor podręcznika fot. 1903 r.
ORŁOWICZ MIECZYSŁAW ur. 1881 w Komarnie k/Lwowa, zm. 1959 w Warszawie. W r. 1903 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lw., a następnie studiował tam historię sztuki. Działacz organizacji sportowych i turystycznych, przy których upowszechniał krajoznawstwo związane z fotografią. Autor m. in. „Ilustrowanego przewodnika po Lwowie" w 1920 r. Od 1919 r. zajmował się krajoznawstwem pracując w ministerstwach w Warszawie.
OSTAPOWICZ S. właściciel zakładu fot. pl. Maryacki 3 od lat 1880.
PAWŁOWSKI TYTUS prof. Politechniki Lw., fotoamator; w r. 1902 był przewodniczącym Klubu Miłośników Sztuki Fot. we Lwowie.
PAZIRSKI STEFAN ur. 1888 we Lwowie, zm. 1927 we Lwowie. W 1911 r. ukończył studia na Politechnice Lw. (Komunikacja). W 1925 założył we Lwowie biuro inż.-architektoniczne „Tres" i został członkiem LTF; w r. 1927 został prezesem LTF.
PELTZ JAN — inżynier, fotoamator, działał w LTF ok. 1905 r.
PEPŁOWSKI KAZIMIERZ - dziennikarz (Nasz Kraj, Ilustracja Polska) i fotoamator lwowski z pocz. XX w.
PFLEGER KAROL właściciel zakładu fot. ul. Pańska 504 (Kręcone Stupy) od ok. 1860 r. (zakład przejął R. Eder).
PIEGŁOWSKI S. fotoamator, członek KMSF w latach 1890-tych; udział w PWK Lwów 1894
PUANOWSKI S. T. właściciel zakładu fot. pl. Maryacki od ok. 1860
PIRGO ADAM zawodowy wojskowy; fotoamator, członek KMSF w latach 1890-tych; udział w PWK Lwów 1894
PISKORZ KAROL członek LTF ze Stanisławowa; nagroda za gumy w 1903 r.
PLEGŁOWSKI fotoamator, członek KMSF (wiceprzewodniczący 1895)!
PODOLSKI J. właściciel zakładu fot. ul. Karola Ludwika 3 w latach ok. 1870-1900
POLESKI M. właściciel zakładu światłodruków „Tęcza" od ok. 1905 r.
POPIEL JÓZEF właściciel zakładu fot. ul. Jagiellońska 11 w latach ok. 1800-1900
PORĘBSKI TADEUSZ- ur. 1905 w Stebniku, zm. 1967 we Wrocławiu. Ukończył studia w zakresie weterynarii; zdobył też uprawnienia fot. zawodowe¬go. Był członkiem LTF. Po 1945 r. mieszkał we Wrocławiu, gdzie działał we Wrocławskim To¬warzystwie Fotograficznym.
PROGULSKI ANDRZEJ ur. 1912 we Lwowie, zm. 1941 we Lwowie. Studiował na Politechnice Lw.; był członkiem LTF i od 1937 r. Lwowskiego Klubu Filmowego.
PROGULSKI STANISŁAW ur. 1874 w Nowym Sączu, zm. 1941 we Lwowie. W 1902 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie później został profesorem. Od r. 1925 był członkiem LTF, pracując też w jego zarządzie.
PUCHALSKI ROMAN ur. 1906 w Mostach WLK., zm. 1941 na Kołymie. W r. 1930 uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie. Amatorsko zajmował się fotografią, zwłaszcza związaną ze sportem i turystyką (m. in. dla pocztówek „Książnicy-Atlas"). Członek LTF.
PUCHALSKI WŁADYSŁAW ziemianin, zawodowy woj¬skowy, fotoamator i członek LTF. Po 1918 r. mieszkał we Lwowie. Zmarł ok. 1935 r.
PUCHALSKI WŁODZIMIERZ ur. 1908, zm. 1979 na Antarktydzie. Ukończył studia na Politechnice i na Uniwersytecie Lwowskim. Był członkiem LTF, specjalizował się w tematyce przyrod¬niczej, uzyskując wiele nagród za swoje foto¬grafie; realizował też filmy przyrodnicze. Po II wojnie światowej mieszkał w Krakowie. Autor wielu książek przyrodniczych ilustrowanych własnymi fotografiami.
RADŁO P. kierownik oddziału LTF w Jaworowie; zor¬ganizował tam wystawę fot. w r. 1932.
RAPACKI B. właściciel zakładu fot. ul. Meiera 1, przybyły z Warszawy; prejął go po Rodeckim ok. 1870 r. Już w 1873 r. prowadził zakład w Stanisławo wie.
REIS WIKTOR był docentem okulistyki na Uniwersytecie we Lwowie, zajmował się też mikrofotografią. W latach 1930-tych członek LTF. Po r. 1945 we Wrocławiu.
REISINGER FRANCISZEK prof. Akademi Technicznej we Lwowie zajmujący się też fotografią; w r. 1867 fotografował we Lwowie przy świetle sztucznym.
„REMBRANDT" nazwa zakładu fotograficznego we Lwowie pojawiająca się już w latach 1860-tych. Od ok. 1900 r. zakład pod tą nazwą prowadził A. Appel, okresowo z P. Strietzelem.
„RIVOU" zakład fot. ul. 3 Maja 10, ok. 1900 r.
RODECKI STANISŁAW - Po ukończeniu studiów malarskich w Warszawie (lata 1850-te) współpracuje z zakładem fot. J. Mieczkowskiego. Ok. 1865 przenosi się do Lwowa gdzie przez kilka lat prowadzi zakład fot., okresowo z Wangiem.
RODKOWSKI JULJUSZ adwokat, członek LTF po r. 1924, uczył się fot. u H. Mikolascha; działał we władzach LTF.
ROMER WITOLD ur. 1900 we Lwowie, zm. 1967 we Wrocławiu. Studiował chemię na Politechnice Lw. 1925-1939 praca dla „Książnicy-Atlas" gdzie opracował technologię druku map i po¬cztówek fot. W r. 1931 opracował nową tech¬nikę tonorozdzielczą w fotografii „izohelię". 1932-1939 kierował Instytutem Fotografii Po¬litechniki Lw. Od r. 1926 był członkiem LTF i kilkakrotnie w jego zarządzie. Od r. 1932 w Kapitule „Fotoklubu Polskiego". W czasie II wojny światowej zajmował się fotografią lotniczą w Anglii. W r. 1946 zamieszkał we Wrocławiu gdzie kierował Katedrą Fototech¬niki na Politechnice. Autor wielu prac nauko¬wych o fot., w r. 1956 otrzymał tytuł profesora. W r. 1947 był współzałożycielem Wrocławs¬kiego Towarzystwa Fotograficznego, a od r. 1948 członkiem ZPAF.
ROSENBACH S. - właściciel zakładu fot. pl. Marjacki 3 od ok. 1870 r. oraz filii zakładu ul. Jagiellońska 15.
ROSZKIEWICZ KAROL właściciel zakładu pl. Maryacki 3, okresowo wspólnie z Mazurem, od lat 1880-tych, ok. 1905 na ul, Gródeckiej 71 a.
„RUBENS" — zakład fotograficzny ul. Asnyka 4, początek XX w.
SAWKA JAROSŁAW członek Ukraińskiego Towarzystwa Fotograficznego we Lwowie; redaktor „Switlo i Tiń" 1933-1939.
SCHALLER ROBERT patrz: „Adela"
SCHARF A. właściciel firmy sprzedającej sprzęt foto¬graficzny, ul. Sykstuska 2 w latach między¬wojennych, w tym „nowoczesne aparaty do powiększeń własnej konstrukcji" (reklama 1938). Filia w Katowicach.
SCHENKER KAROL członek KMSF we Lwowie ok. r. 1900, związany z Politechniką Lw., później działał jako fotograf w Berlinie.
SIEGL A. właściciel zakładu fot. ul. Niższa Karola Lud¬wika 2 w latach ok. 1865-1880
SKLEPIŃSKI KAROL aptekarz lwowski ur. 1851, zm. 1918. Od r. 1891 prowadził w swojej aptece skład odczynników chemicznych do fotografii. Był fotoamatorem.
SŁON1EWSKI JAROSŁAW ur. 1900 w Haliczu. W 1926 ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie uczył się fot. u J. Świtkows-kiego. Od 1925 był członkiem LTF, W r. 1931 przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1938 został przedstawicielem firmy „Kodak"
SOBOLEWSKI STANISŁAW członek KMSF we Lwowie, w 1895 prezes. Autor artykułów o technice fotograficznej.
STAHL J. właściciel zakładu fot. Rynek 165/166. Przed 1849 wykonuje dagerotypy we Lwowie, następnie działa w Krakowie; w latach 1860-tych ponownie we Lwowie gdzie prowadzi zakład.
STARZEŃSKI W. hr. - cłonek KMSF we Lwowie w latach 1890-tych.
STETKIEWICZ B. właściciel zakładu fot, pl. Halicki 12 w latach ok. 1880-1890, później wspólnie z Bahrynowiczem.
„STELLA" patrz: Nikipoli.
STROMENGER KAROL (1848-1895) Z zawodu adwokat. Był współzałożycielem Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie w 1891 r. i jego pierwszym prezesem.
STROMENGER JAN współzałożyciel KMSF we Lwowie w 1891 r„ pełniący funkcje w zarządzie. Udział w PWK 1894. Brat Karola Stromengera.
STRONER WŁADYSŁAW członek KMSF we Lwowie, redaktor „Kroniki Fotograficznej" w r. 1899.
SZAJNOKTEODOR (1831-1894) W r. 1863 przejął zakład fot. po H. Chołoniewskim przy ul. Pojezuickiej we Lwowie. W r. 1868 otworzył nowy zakład we własnym domu przy ul. Meyera 727. Oprócz portretowania wykonuje wiele fot. dla prasy oraz zajmował się fot. krajobrazową. Zakupił prawa metody światłodruku i wydał w ten sposób swoje fot. „Album Krasiczyńskie" (1868) i „Album Żółkiewskie" (1869) oraz „Wieczory zimowe" Artura Grottgera. Wykonał też wiele fot. Lwowa i osobistości lwow¬skich. W r. 1891 był współzałożycielem Klubu Miłośników Sztuki Fotograficznej we Lwowie. W r. 1893 ukazał się jego „Podręcznik fotograficzny dla użytku fotografów zawodowych i miłośników".
ŚWITKOWSKl JÓZEF ur. 1876 w Tarnopolu, zm. 1942 we Lwowie. Przed 1914 studiował na Uniwersytecie Lwowskim chemię, matematykę, historię sztuki i filozofię. Od wczesnych lat eksperymentował w fot. jako samouk, a od 1903 r. działał w Lwowskim Towarzystwie Fotograficznym, gdzie do 1939 r. pełnił wiele wiodących funkcji. W latach 1903-1939 wydał 10 podręczników fot. i opublikował kilkaset artykułów. Był redaktorem większości pism fot. we Lwowie. W r. 1910 wraz z H. Mikolaschem opracował „Polskie słownictwo fotograficz¬ne". Od r. 1921 nauczał fotografii na Uniwer¬sytecie Lwowskim. Wiele wystawiał; od r. 1931 r. 1931 był członkiem „Fotoklubu Polskiego. Publikował też wiele w dziedzinie parapsychologii.
„TĘCZA" zakład światłodruków, prowadzony ok. 1905 r. przez M. Poleskiego (Lwów, ulica Mickiewicza 22), założony przez E. Trzemeskiego.
TRACZYK JOACHIM inżynier z Tarnowa, w 1902 na wystawie we Lwowie wystawił {jako pierwszy we Lwowie) — gumy. Opublikował też kilka tekstów („Kilka słów o gumie" w 1904 r. oraz o technice pigmentowej). Członek LTF.
TRZEMESKI EDWARD (1843-1905) otwiera zakład we Lwowie w 1869 r. (przy placu Marjackim). Jako jeden z pierwszych otwiera zakład cynko-grafii i fotodruku. Od r. 1888 współpracuje z L. Blachowskim, później z córką Zofią. Bierze udział w kilku wystawach krajowych i zagrani¬cznych (w Wiedniu 1873, 1880, w Londynie 1871, 1877, w Gandawie 1876, 1880, we Lwowie 1877). Był członkiem Towarzystwa Fotograficznego w Wiedniu. Gdy umiera zakład przejmuje córka Zofia, wraz z mężem R. Huberem.
TRZEMESKA ZOFIA patrz: Huberowa Zofia z Trzemeskich.
„VAN DYCK" zakład fot. we Lwowie; powstał pod koniec XIX w. istniał do ok. 1905.
„VENUS" — zakład fot. we Lwowie, mieścił się przy ulicy Romanowicza 11, działał od ok. 1905 do 1929.
N/IMPELLER S. Z. zakład fot. mieszczący się przy ul. Mayera 1, działał od ok. 1875 do ok. 1882 (po 1882 przeniesiony do Nowego Sącza).
WANG I RODECKI prowadzili zakład fot. przy ulicy Majera 135 (w dawnym dworku Majera). (przypuszczalnie: Julian Wang (1844-1910) inżynier, pionier przemysłu polskiego, właści¬ciel gazowni w Stanisławowie, potem fabryki lakierów we Lwowie).
WEIN J. zakład fot. przy ulicy Łyczakowskiej 102, działał ok. 1875-80. W latach 1870-tych fotografie Weina publikowane były w „Kłosach".
WIDYMSKI B. założyciel KMSF we Lwowie, brał udział w wystawie PWK w 1894 we Lwowie.
WIELEŻYŃSKI LESZEK studiował na Uniwersytecie Lwowskim.
M_K_C - 14-11-2014 - 14:42
Temat postu: FOTOGRAFIA WE LWOWIE DO ROKU 1939 (Wykaz zak. foto)
Dodam do tego spisu jeszcze podpis (tzw. sucha pieczęć) widniejący pod jedną z fotografii z mojej kolekcji (wykonana przed 1939):
SZTUKA, Lwów, Legionów 1.
Albertinio - 14-11-2014 - 23:23
Temat postu: FOTOGRAFIA WE LWOWIE DO ROKU 1939 (Wykaz zak. foto)
Wiem, że to nie jest precyzyjny spis, ale wyraźnie zaznaczyłem , że podaję wykaz najważniejszych tj. najpopularniejszych zakładów fotograficznych we Lwowie do 1939. Jeżeli jakiś zakład opuściłem proszę o dodanie go poniżej. Pozdrawiam.
T0masz_0 - 15-11-2014 - 15:47
Temat postu:
Witam,

Już jest na liście, wiec tylko doprecyzuję:
Zakład Münz Lwów Jagiellońska 15, fotograf Münz Marek (1910-1936) ( a może i dłużej)

pozdrawiam
Tomek
gwell - 09-05-2015 - 22:36
Temat postu:
Moja Babcia pochodzi ze Lwowa, ocalało od zniszczenia kilka zdjęć, między innymi z logotypem Atelier LOTOS ul. Chorążczyzny 5, wpisuję ponieważ nie było go na liście Very Happy Zdjęcie datowane, 31.03.1936.
Tomasz_Fojgt - 07-12-2016 - 14:25
Temat postu:
Witajcie, czy ktokolwiek z Was słyszał o Zakład art. fotograficzny "HIRSCH", Lwów, Żółkiewska 5? Mam taki stempelek na jednej z fotografii... W sieci odnalazłem tylko jedno miejsce wspominające o tym zapewne małym zakładziku fotograficznym http://judaika.polin.pl/dmuseion/docmetadata?id=5488 ale ciężko znaleźć jakąkolwiek informację o zakresie dat istnienia... Gdyby ktokolwiek coś wiedział, będę wdzięczny za podpowiedź. Niemniej taki Zakład tez istniał. Pozdrawiam!
Łaptaszynska_Iwona - 07-12-2016 - 15:02
Temat postu:
Hirsch Marek- od 1917r. prowadził (zarządca przemysłowy) filię zakładu "Rubens" przy ul Żółkiewskiej 5. W latach 1924/25 zastępca przemysłowy zakładu po Klaftenie Salomonie przy ul. Jagiellońskiej 11.
źródło; "Dawna fotografia lwowska1839/1939" Praca zbiorowa.


Zakład Lotos.

Właściciel Starkmeth Maurycy
Starkmeth Maurycy (1892 we Lwowie. Pracownik w zakładach 1907/1910 uczeń w zakładzie "Makart", 1910/1918 pracownik w zakładach "Makart", "Rembrandt", "Maja" w Złoczowie, u Marka Munza w latach 1913/1915. W 1919 r. otrzymał kartę przemysłową , a w 1922 zezwolenie na prowadzenie zakładu. W 1925/1931 zastępca przemysłowy w zakładzie po "Eblu" ul. Rappaporta 11, a od 1931r. prowadził własny zakład "LOTOS", Foto-Studio przy ul. Akademickiej 6 ( narożnik Chorązczyzny 5, w lokalu frontowym)

Uzupełnienie: "Sztuka"- zakład fotograficzny w latach 1919/1932, właściciel Appel Marcin, ul.Legionów 1/3, a od od 1933rul.Akademicka 12
Tomasz_Fojgt - 09-12-2016 - 12:31
Temat postu:
Łaptaszynska_Iwona napisał:
Hirsch Marek- od 1917r. prowadził (zarządca przemysłowy) filię zakładu "Rubens" przy ul Żółkiewskiej 5. W latach 1924/25 zastępca przemysłowy zakładu po Klaftenie Salomonie przy ul. Jagiellońskiej 11.
źródło; "Dawna fotografia lwowska1839/1939" Praca zbiorowa.


Dziękuje Pani za odpowiedź!!! Od "Klaftena" jak się okazuje też mam parę fotografii Smile
Pozdrawiam!
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Powered by PNphpBB2 © 2003-2006 The PNphpBB Group
Credits