Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

flag-pol flag-eng home login logout Forum Fotoalbum Geneszukacz Parafie Geneteka Metryki Deklaracja Legiony Straty
wtorek, 05 grudnia 2023

longpixel
longpixel

Nasi tu byli

arrow kkepka84
10:35:05 - 05.12.2023
arrow elcia52
10:32:41 - 05.12.2023
arrow Jan.Ejzert
10:31:39 - 05.12.2023
arrow matyasiwona
10:30:54 - 05.12.2023
arrow Slawinski_Jerzy
10:30:35 - 05.12.2023
arrow LenkaW
10:30:35 - 05.12.2023
arrow Janusz_Ł
10:29:54 - 05.12.2023
arrow Stachu_Stanisław
10:29:42 - 05.12.2023
arrow AdamKrawczyk
10:29:20 - 05.12.2023
arrow grażynakryńska
10:29:14 - 05.12.2023
arrow ttunin
10:29:11 - 05.12.2023
arrow Zioło_Rafał
10:27:55 - 05.12.2023
arrow Krzysztof_Wasyluk
10:27:22 - 05.12.2023
arrow Bozenna
10:27:15 - 05.12.2023
arrow PatŻaba1996
10:26:02 - 05.12.2023
arrow ChmielowskaAnna
10:25:19 - 05.12.2023
arrow BartoszHist
10:25:14 - 05.12.2023
arrow andompol
10:24:24 - 05.12.2023
arrow Bialas_Malgorzata
10:24:08 - 05.12.2023
arrow MaciejW
10:23:46 - 05.12.2023
arrow rafal_rr
10:23:22 - 05.12.2023
arrow Kyon
10:22:09 - 05.12.2023
arrow DykiertAnna
10:21:27 - 05.12.2023
arrow Kazimierz_Mlodecki
10:21:12 - 05.12.2023
arrow Frank_Wong
10:20:59 - 05.12.2023
arrow Eryk_łukowski
10:20:28 - 05.12.2023
arrow Szczepański_Edmund
10:19:48 - 05.12.2023
arrow zmad
10:16:38 - 05.12.2023
arrow andres.godek
10:15:10 - 05.12.2023
arrow Igel50
10:14:55 - 05.12.2023
Członkowie i sympatycy

Słownik genealogiczny Łacińsko-Polski

Słownik zawiera słowa i zwroty występujące w różnych łacińskich dokumentach przydatnych pod względem genealogicznym.
Autorami poszczególnych haseł (tłumaczeń) są internauci. Słownik nie jest ukończony.
Jeśli możesz i chcesz pomóc w rozwijaniu słownika przyślij uwagi, korekty, nowe tłumaczenia na adres administratora strony admin @ genealodzy . pl .

[ A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z ]

Sprawdź również maciupki słowniczek staropolskiej łaciny sądowej kocibrzucha
cacubarius kaflarz
cado, erececidi, castum padać
caduceator budowniczy dróg i mostów, pośrednik
caelator grawier
caelebs nieżonaty, samotny
caelibis nieżonaty
caementarius murarz
Cajetanus Kajetan
calamitas klęska, szkoda
calcariator ostrożnik
calcarius wytwórca wapna spotykane tez szewc
calcographus drukarz
calculator rachmistrz
caldearius kotlarz
califex wytwórca kielichów, konwisarz
calopedarius wytwórca chodaków z drewna
Calumnia - , oszczerstwo
calvarius gwoździarz ,wytwórca gwoździ
cambiator wekslarz
camerarius szambelan, podkomorzy królewski, komornik
campiductor hetman polny
cancellarius kanclerz
candidarius blicharz (rzemieślnik wybielający płótna)
caniparius kelner
cantafusor, cantrifusor konwisarz
cantor śpiewak
capillamentarius perukarz
capio, ere brać
capitalis przestępstwo śmiertelne
capitaneus starosta
capsarius pudełkarz
carbonarius węglarz- /wypalający węgiel drzewny/
cardiacus chory na żołądek
Cardinalis - zasadniczy,
carminarius gremplarz np. wełny
carnarius rzeźnik
carnifex kat, rzeźnik, ubojnik /zajmujący się ubojem/
Carolus Karol
carpentarius cieśla, stelmach, karetnik
carrucarius woźnica
casa chałupa
Casimirus Kazimierz
castellanida kasztelanic
castellanus kasztelan, grododzierżca
castelli praefectus horodniczy
castigo, are karcić
castrametator oboźny
castrator rzezak bydła
casu ad casum od przypadku do przypadku,
Casus - kazus prawny /przypadek wzięty z praktyki /
Casus a nullo praestatur - za przypadek nie ponosi się odpowiedzialności,
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest - siła wyższa to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć,
Casus maior - siła wyższa,
Catherina Katarzyna
catopticus wytwórca luster
caupo karczmarz, handlarz
Causa - przyczyna, powód,
Causa causae est etiam causa causati - przyczyna przyczyny jest również przyczyną skutku,
Causa causarum - przyczyna przyczyn,
Causa criminalis - sprawa karna,
Causa efficiens - przyczyna sprawcza,
Causa proxima - przyczyna najbliższa,
Causa ramota - przyczyna dalsza,
Causa sine qua non - przyczyna niezbędna,
Causalis - kauzalny,
causarius chory, inwalida
cautor poręczyciel
cechmagister cechmistrz
Ceelia Cecylia
cellarius piwniczy
cementarius murarz
cerdo garbarz skór
cereficiarius woskarz
cerevisarius piwowar
cerno, ere, crevi, cretum spostrzegać/dostrzegać
certus postanowiony
cervillarius płatnerz, wytwórca hełmów
cetarius handlarz ryb
ceu tak jak
chalcographus miedziorytnik
chelista skrzypek
chirothecarius rękawicznik
Christina Krystyna
Christophorus Krzysztof
chymiater alchemik
cibo żywić
cicatrix blizna
cigno, ere, cinxi, cinctum opasuje/otaczam
cingularius paśnik
cippus słup, nagrobek
circa około
circulator włóczęga
circumspectus opatrzony - ubogi rzemieślnik
cistarius wytwórca skrzyń
Cito szybko, bez zwłoki,
ciusor kowal
civis mieszczanin, obywatel miasta
clacarius szewc
clamo, are krzyczeć/wołać
Clara Klara
clara non sunt interpretanda jasne teksty nie podlegają wykładni
claustrarius, claviger klucznik, szafarz
Clemens Klemens
clibanarius zdun
clusor kowal podkuwacz
cmetho kmieć - gospodarz na 1 łanie. w prawie magdeburskim wolny chłop najczęsciej królewski
coactiliarius kapelusznik, pilśniarz /spilśniający wełnę króliczą/
coactio non est imputabilis przymusu nie zalicza się do zawinienia,
coactus tamen voluit zmuszony mimo to chciał,
coauctor delicti współsprawca przestępstwa
coctor piwowar
cocus kucharz
codex zbiór praw
cogitationis poenam nemo patitur - myśli nie podlegają osądowi (nikt nie może być karany za swoje myśli), sam zamiar nie podlega karze,
cogito, are myśleć
cognatio rodzina, pokrewieństwo
cognatus krewny po kądzieli
cognatus frater /brat/ przyrodni z innego ojca
cognomen nazwisko
cognomen przydomek
cognominis równoimienny
collaudo pochwała
collector poborca podatkowy
collocatio ożenek ale i wydanie za mąż
colo, ere, clui,cultum uprawiać
colona wieśniaczka
colonellus pułkownik
colonista kolonista
colonus kolonista, osadnik, później ubogi chłop
colorator farbiarz
commissarius komisarz, namiestnik
commoratio pobyt, przebywanie
communis opinio - opinia powszechna,
communitas wspólnota / komuna/
commutator wekslarz
conatus delicti (deliquendi) - usiłowanie przestępstwa,
concelebro obchodzić, święcić
conceptus poczęcie
concessus pozwolenie, przyzwolenie
concinnitas zgodność, harmonia
concubina nałożnica, kochanka
concubius północ
condicio umowa małżeńska
condimentarius kupiec korzenny
conditio status społeczny ale i zawód
conditio sine qua nonc warunek konieczny,
conditorium trumna, grobowiec
condoleo cierpieć
conductitius najemnik, wyrobnik
confessio wyznanie, przyznanie
confinatio c internowanie zatrzymanie
confirmatio sacra bierzmowanie
conflagro spłonąć
conflator hutnik, wytapiacz rudy
conglacio zamarznąć/określenie rodzaju śmierci/
congregatio życie towarzyskie
coniectura tłumaczenie, domysł
coniugalis małżeński
coniugatis żonaty, zamężna
coniuges małżonkowie
coniugis małżonka, żona, kochanka
coniunctio połączenie, pokrewieństwo
conjugalis małżeński
conjugatis żonaty, zamężna
conjuges małżonkowie
consanguinei proximiores krewni bliżsi
consanguinei remoti krewni dalsi
consanguineus krewny, bratni
conscendo, ere, endi, ensum wstępować
consecro poświęcić
consenesco starzeć się
conserte w ścisłym związku
consigno opieczętować, poświadczyć, potwierdzić
consiliarius rajca, radny , członek rady miejskiej
consimilis podobny
consipio być przy zdrowych zmysłach
consisto zejść się
consitor siewca
consobrina siostrzenica, bratanica
consobrinus siostrzeniec, bratanek, kuzyn
consocer teść
consororini zrodzeni z dwóch sióstr
consors żona
conspicor ujrzeć
Constantia Konstancja
constantia stateczność, konsekwencja
Constantinus Konstanty
Constatnine Konstanty
constitutum rozporządzenie, umowa
consto, are, stitit, staturus stanąć silnie
constupro zgwałcić, zhańbić
consul burmistrz w prawie magdeburskim
Consummatio delictic dokonanie przestępstwa,
contamino splamić, zniesławić
contegulator dekarz
contemero splamić, zniesławić
contemptus wzgardzony
contentio porównanie
conthoralis żona
contiguus sąsiedni, graniczący
continuationis związek, trwanie
contortio powikłane wyrażenie
contra facta non valent argumenta - wobec faktów argumenty muszą ustąpić,
contra ius commune wbrew prawu powszechnemu,
contra legem wbrew ustawie,
contra legem facere działać niezgodnie z prawem,
contra naturam wbrew naturze
contra praescriptum wbrew przepisowi,
contra vim non valet ius prawo ustępuje przed przemocą
contradico sprzeciw
contradictio sprzeciw, sprzeczność,
contradictio explicita - wyraźna sprzeczność,
contradictio implicita - ukryta sprzeczność,
Contradictio in adiecto - sprzeczność w przydawce (przymiotniku),
Contradictio in se - , sprzeczność sama w sobie
Contradictio in subiecto -, sprzeczność w samym przedmiocie
Contradictio in terminis - sprzeczność w terminach (określeniach),
contristo zasmucać
contumulo pochować,nakryć mogiłą
conubialis małżeński
conubium małżeństwo
convenientia zgoda, harmonia
converto, ere, vertit, versum odwracać
conviciator bluźnierca
convictor strawnik
convictus wspólne życie
coop. loci miejscowy proboszcz
copulatio zaślubiny, złączenie
coqua kucharka
coquus kucharz
corbo koszykarz wytwórca koszy
cordarius powroźnik wytwórca powrozów -sznurów
cordatus mądry
cordis serce
coreator, coriarius, coriator skórnik, garbarz, szewc
Corporis Christi festum Boże Ciało,
corpus ciało , ale i zwłoki
corrigiarius rymarz
corruptrix uwodzicielka
Cosmas Kosma
cotiarius szlifierz /ostrzący narzędzia/
crapula pijaństwo
cras jutro
creatrix matka/ rodzicielka /
credo, ere, didi, ditum oddać w opiekę
cremo spali
cribrarius sitarz
Crimen - przestępstwo, zbrodnia,
Crimen continuatum - przestępstwo ciągłe,
crucio męczyć, katować
crumenanus, crumenarius kaletnik, tasznik
crustularius, cupendinarius ciastkarz, cukiernik
culcitarius krawiec robiący płaszcze z materiału
Culpa - wina,
Culpa dolo exorta - wina kombinowana (mieszana),
Culpa lata - , wina ciężka
Culpabilis - karygodny,
cultellarius, cultellifaber nożownik
cultrifex nożownik
Cum animo corrigendi - , w zamiarze (celu) wychowawczym
cumque zawsze
cumulo, are gromadzić
Cunabula iuris - podstawy prawa (kolebka wiedzy prawniczej),
cunae kołyska
cunctus połączony, złączony razem
cunicularius gwarek, sztolnik
cunnus części płciowe kobiety, kobieta, dziwka
cuparius, cupanus bednarz
cupendinarius ciastkarz, cukiernik
cupio, ere, ivi, itum pragnę
curator opiekun, proboszcz, dozorca
curator medici lekarz
curo, are dbać
currifex stelmach, kołodziej
curro, ere,cucurri, cursum biec/wbiegać/spieszyć się
cursoris goniec
custodia straż, piecza
custos stróż, opiekun
Cyprianus Cyprian
Cyrillus Cyryl
Czeslaus Czesław
donate.jpg
Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego zawiera forum genealogiczne i bazy danych przydatne dla genealogów © 2006-2023 Polskie Towarzystwo Genealogiczne
kontakt:
Strona wygenerowana w czasie 0.187693 sekund(y)